Statut

STATUT

Związku Hodowców Konia Huculskiego

wpisany do rejestru Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, Wydział I Cywilny, w dniu 19.03.1998 r. Nr. Rej. 676 Dział A.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Hodowców Konia Huculskiego. Związek może używać nazwy w skrócie: ZHKH oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 2.

Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Siedzibą Związku jest Tarnów – Klikowa, ul. Klikowska 304, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

§ 4.

Związek może wstępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5.

Celem Związku jest dążenie do rozwoju i doskonalenia hodowli koni huculskich.

§ 6.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. kształtowanie kierunków hodowli, metod selekcji i oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni,
 2. prowadzenie ewidencji i dokumentacji hodowlanej,
 3. rozszerzania wiedzy i informacji dotyczących hodowli i prób dzielności koni,
 4. urządzanie wystaw, pokazów i propagowanie różnych testów wytrzymałościowych i sprawnościowych koni,
 5. prowadzenie doradztwa, organizowanie seminariów, aukcji i wystaw koni,
 6. organizowanie zakupów materiału hodowlanego oraz organizowanie i promocja sprzedaży materiału hodowlanego i użytkowego,
 7. reprezentowanie interesów członków Związku w stosunku do władz administracyjnych, instytucji, osób i organizacji krajowych i zagranicznych,
 8. wykonywanie czynności i prac zleconych przez naczelne organy władzy administracyjnej,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. tworzenie bazy materialnej, koniecznej do prowadzenia działalności statutowej.

§ 7.

Związek składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8.

 1. Członkiem Zwyczajnym Związku może być obywatel polski, także nie mający zamieszkania w Polsce, który profesjonalnie zajmuje się hodowlą koni huculskich, lub jest właścicielem konia huculskiego wpisanego do Księgi Stadnej Koni Huculskich, jeżeli na swój pisemny wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez trzech członków zwyczajnych Związku, zostanie przyjęty do Związku na mocy uchwały Zarządu,
 2. Członkiem Wspierającym Związku może być obywatel polski, lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce oraz polska lub zagraniczna osoba prawna, który będzie udzielał Związkowi pomocy, jeżeli na swój pisemny wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez trzech członków zwyczajnych Związku, zostanie przyjęty do Związku na mocy uchwały Zarządu,
 3. Członkiem Honorowym Związku może być obywatel polski, lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który położył wybitne zasługi dla hodowli koni huculskich, wyraził zgodę na przyjęcie w poczet członków honorowych i zostanie przyjęty do Związku na mocy uchwały Zarządu.

§ 9.

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku,
 3. wykluczenia ze Związku po skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw obywatelskich i honorowych,
 4. śmierci członka, lub ustanie osoby prawnej,
 5. wykluczenia ze Związku w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w § 11., za wyjątkiem pkt. 4.

§ 10.

 1. Członek Zwyczajny Związku ma prawa określone w ustawie, a w szczególności:
  1. biernego i czynnego wyboru do władz Związku,
  2. prawo głosu stanowiącego w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
  3. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Związku,
  4. uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Związek,
  5. korzystania z urządzeń i publikacji Związku, na zasadach określonych przez Zarząd,
 2. Członek Wspierający Związku i Członek Honorowy Związku ma wszelkie prawa wskazane w § 10. za wyjątkiem praw określonych w ust. 1. pkt. 1. i 2.

§ 11.

 1. Członek Zwyczajny Związku i Członek Wspierający Związku ma obowiązek:
  1. uczestniczenia w realizacji zadań Związku
  2. stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał podejmowanych przez władze Związku
  3. brania udziału w zebraniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany
  4. regularnego opłacania składek
  5. stosowania instrukcji i wytycznych Związku dotyczących hodowli koni huculskich
  6. przestrzegania zasad etyki hodowcy oraz opiekuna zwierząt, właściwego stosunku do zwierząt oraz dbania o dobre imię Związku
 2. Członek Honorowy Związku ma obowiązki określone w ust. 1. za wyjątkiem obowiązku płacenia składek

§ 12.

 1. Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.
 3. Jeżeli w czasie kadencji członek władz ustąpi, zostanie odwołany, lub zaistnieje przypadek określony w § 9, władzom Związku przysługuje prawo uzupełnienia składu organu, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia, lub odwołania Prezesa Zarządu, lub zaistnienia przypadku określonego w § 9. Zarząd, do czasu wyboru, powierzy obowiązki Prezesa wybranemu spośród członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu jest wybierany w osobnym głosowaniu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczących zwykłą większością głosów.

§ 13.

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby, co najmniej raz na rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Związku
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej na cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie głównych kierunków i programów działania Związku
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu
 3. wybór i odwołanie członków władz Związku, w tym Prezesa zarządu
 4. powołanie sekcji specjalistycznych, lub zespołów problemowych
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej związku
 6. udzielenie Zarządowi pokwitowania
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich
 8. uchwalanie regulaminów Związku
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku
 10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Związku
 11. ustanawianie i przyznawanie tytułów honorowych
 12. decydowanie o liczbie członków władz Związku
§ 15.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Związku zapadają większością 2/3 głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
 4. Przy wyborze władz Zawiązku, w tym Prezesa Zarządu, wykluczeniu ze Związku, obowiązuje głosowanie tajne.

§ 16.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością statutową i zarządzanie majątkiem związku,
 2. wykonywanie uchwał Walnego zebrania Związku,
 3. podjęcie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Związku oraz podjęcia
 4. działalności gospodarczej,
 5. decydowanie o przystąpieniu Związku do Związków lub Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 6. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 17.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na kwartał.

§ 18.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności związku,
  2. stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych,
  4. przedstawienie sprawozdań z kontroli Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Związku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

§ 19.

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Związku, związanych z działalnością statutową Związku oraz oprzekanie o wykluczeniu ze Związku.
 2. Sąd Koleżeński powinien dążyć do polubownego załatwienia spornych spraw. Sąd rozpatruje sprawy w 3-osobowych zespołach orzekających.
 3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Są doręczane stronom wraz z uzasadnieniem w terminie tygodniowym.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne, za wyjątkiem orzeczeń o wykluczeniu ze Związku. W tych sprawach przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie należy wnieść w terminie 2-tygodni od dnia otrzymania orzeczenia, wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków, podjęta na skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

§ 20.

Majątek Związku jest tworzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale czwartym Ustawy i powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji, dochodów z majątku Związku oraz ofiarności publicznej.

§ 21.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku i podpisywania w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 22.

W przypadku rozwiązania Związku na podstawie własnej uchwały, likwidacja następuje na zasadach określonych w Ustawie.