Działalność

Związek Hodowców Koni Huculskich (ZHKH) został powołany głównie w celu udzielania pomocy hodowcom tej interesującej rasy koni, jak również dla podnoszenia poziomu hodowli. Związek także, od kilku lat, reprezentuje interesy polskich hodowców w HIF (Hucul Horse International Federation), międzynarodowym związku hodowców koni huculskich. ZHKH został powołany w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity w Dz.U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późn. zm.), przy czym nie posiada zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest sfederowany z Polskim Związkiem Hodowców Koni.

Źródłem finansowania działalności Związku są głownie składki członkowskie oraz niewielkie kwoty otrzymywane za pośrednictwem PZHK. O ile w pierwszym okresie swojej działalności Związek poświęcał sporo uwagi organizacji szkoleń i spotkań integrujących środowisko hodowców, a także budowie struktur terenowych, z których, niestety, niewiele przetrwało do chwili obecnej, dzisiaj poświęca znacznie więcej uwagi zagadnieniom hodowlanym. Jest to związane w części z podjęciem w ramach HIF prac nad ustaleniem wzorca zoometrycznego koni huculskich, obowiązującego w całej UE, w części z koniecznością uporządkowania zasad wpisu koni do Ksiąg Hodowlanych, a także zasad wpisywania ich do rejestrów koni pozostających w hodowli zachowawczej, a zatem upoważnionych do otrzymania dotacji ze środków UE.

Związek, stara się wpływać na decyzje podejmowane przez Komisję Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej, poprzez oddelegowanie do jej prac swoich przedstawicieli. Podstawowym celem hodowlanym, wytyczonym przez Związek, jest zachowanie zarówno czystości rasy koni huculskich, jak i utrzymanie tych cech, które ją wyróżniają spośród innych ras koni hodowanych w kraju. Temu celowi mają służyć organizowane w całym kraju próby dzielności tych koni, które będą stanowiły warunek wpisania ogierów i klaczy do ksiąg hodowlanych, jak i warunkujących otrzymanie pomocy finansowej ze środków UE. Zarząd Związku opracowuje i zatwierdza regulaminy tych prób, kwalifikuje poszczególne ośrodki hodowlane do ich przeprowadzenia oraz udziela pomocy organizacyjnej w ich realizacji.