Nowy Statut Związku.

Trwają prace nad przygotowaniem nowego Statutu Związku Hodowców Konia Huculskiego. Potrzeba przygotowania nowego Statutu wynika zarówno z powodów formalnych (Związek Hodowców Konia Huculskiego zamierza sfederować się w ramach Polskiego Związku Hodowców Koni), jak i potrzeb praktycznych (konieczność określenia wzajemnych relacji pomiędzy Związkiem, a Komisjami powoływanymi przez niego, lub działającymi niezależnie itp). Walne Zebranie Członków Związku, na swym ostatnim posiedzeniu w Klikowej (kwiecień 2007 r) powołało zespól, któremu przewodniczy Andrzej Jagiełło, który ma przygotować projekt, odpowiadający aktualnym potrzebom Związku. Pierwsze spotkanie hodowców (również spoza Zespołu) odbyło się w stadninie w Nielepicach, przy okazji gonitwy "hubertusowej". Można wyrazić żal, że wielu z zaproszonych i powiadomionych członków Związku (i powołanego Zespołu) nie dopisało, lecz wchodzi to już w niedobrą tradycję ZHKH, którą pilnie należy zmienić. Krótko o samych postanowieniach:

  1. Projekt zostanie przedstawiony w dwóch wersjach, proponujących oparcie struktury Związku o Regionalne Koła Hodowców, zrzeszające minimum 12 członków i posiadajace swe przedstawicielstwa w Zarządzie, lub wg dotychczasowej struktury. Za powołaniem Kół przemawia nadzieja uaktywnienia większej liczby członków Związku, uwzględnienie regionalnych odmienności, w jakich działają hodowcy oraz zwiększenie przedstawicielstwa faktycznych hodowców w Zarządzie. Minusem propozycji może okazać się zbyt szczupła liczba hodowców w poszczególnych regionach kraju.
  2. Zespól proponuje umocowanie statutowe dwóch Komisji Problemowych, które dotychczas nawet były powoływane, lecz kompletnie nic nie robiły, a nawet gdyby ... to ich postanowienia nie miały żadnej mocy sprawczej. Proponuje się zatem powołanie przez Walne Zebranie Członków Komisji Hodowlanej, w skład której wchodzili by wyłącznie przedstawiciele hodowców z możliwie długim stażem, lub zawodową wiedzą (studia zootechniczne, lub studia z zakresu biologii). Komisja miała by za zadanie opiniowanie, w imieniu wszystkich hodowców zrzeszonych w Związku (a zatem istniał by warunek konsultacji opinii z hodowcami) wszystkich postanowień w zakresie hodowli, podejmowanych przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Huculskich i Komisję Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej. Brak parafy opiniującej Komisji Hodowlanej czynił by postanowienia wymienionych jednostek organizacyjnych nieważnymi. Zarówno Komisja Księgi Stadnej, jak i Zarząd Związku mogły by podejmować swe decyzje wbrew stanowisku Komisji Hodowlanej, jednak musiały by swe decyzje uzasadnić przed Walnym Zebraniem Członków Związku. Drugą Komisją, której potrzebę dostrzega Zespól, jest Komisja d/s Sportu, Turystyki i Imprez, w której kompetencjach było by opiniowanie, lub przedkładanie Zarządowi Związku gotowych projektów regulaminów zawodów sportowych, prób dzielności, oraz innych konkursów organizowanych w środowisku hodowców. W skład tej Komisji proponuje się powoływać hodowców posiadająych doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych i hodowlanych, oraz uprawnienia instruktorskie, lub trenerskie. Również w odniesieniu do tej Komisji proponuje się udzielenie uprawnień do opiniowania wszelkich postanowień Zarządu Związku oraz Komisji Ksiąg Stadnych w zakresie regulaminów prób dzielności, championatów uzytkowych, oraz innych zawodów rozgrywanych w poszczególnych ośrodkach hodowlanych i jeździeckich, pod rygorem nieważności postanowień w przypadkach braku opinii. Do uprawnień tej Komisji należało by również przedkładanie projektów przepisów zwiększających bezpieczeństwo (n.p. ubezpieczenia zawodów, zawodników), zmierzających do ujednolicenia regulaminów zawodów z przepisami PZJ oraz organizowania szkoleń sędziów zawodów.
  3. Zespól dostrzega szereg decyzji podejmowanych z naruszeniem ineresów hodowców koni huculskich oraz zaniechań w podejmowaniu takich decyzji, ze strony zarówno Komisji Ksiąg Stadnych, jak i HIF. Dlatego wnioskuje o statutowe określenie trybu powoływania oraz udzielania delegacji przez Walne Zebranie Członków przedstawicieli Związku w HIF oraz w Komisji Ksiąg Stadnych Koni Rasy Huculskiej. Przedstawiciele Związku w tych waznych i prestiżowych organach byli by powoływani na mocy postanowień WZC z jednoczesnym określeniem zadań, jakie mają do zrealizowania. Rozliczenie z udzielonej przez zrzeszonych w Związku hodowców delegacji, następowało by również przez Walnym Zebraniem Członków.
  4. Zespół wnioskuje o bardziej wyraźne sformułowanie w Statucie zapisu, że "...Związek działa w interesie i na rzecz zrzeszonych w nim dobrowolnie hodowców, i nie może podejmować decyzji na szkodę swoich członków...". Zapis ten ma umozliwić w sposób nie podlegający dyskusji działania prawne członków Związku, którzy ponieśli wymierne straty finansowe, a także straty moralne, na skutek takich dezyzji jego władz i przedstawicieli, które te straty spowodowały.
  5. Zespół wniskuje, aby Statut zawierał zapis określający sposób finansowania Związku ze środków PZHK w przypadku, gdy nastąpi przyłączenie się ZHKH do federacji Związków Rasowych w ramach PZHK.

Są to pierwsze, zapewne nie jedyne uwagi, jakie należy rozważyć przy opracowywaniu nowego Statutu. Zespól kieruje prośbę do wszyskich hodowców o zgłaszanie swych uwag i propozycji odnoszących się zarówno do prac nad Statutem, jak i szerzej pojętych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Związku. Prosimy o nadsyłanie uwag bezpośrednio na ręce p. Andrzeja Jagiełło (95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 13, , jak również do Redakcji portalu: , lub

                                                                                            Marian Mikołajewicz

W spotkaniu uczetsniczyli:

Andrzej Jagiełło, Wacław Turek, Marian Kawula, Wacław Kurowski, Andrzej Wieczorek, Włodzimierz Kario, Marian Mikołajewicz oraz hodowcy, kandydaci za członków Związku, Łucja Słota i prof. dr Mariusz Cichoń.