Walne Zebranie Członków

W dniu 15 kwietnia b.r. odbyło się na terenie PSO w Klikowej Walne Zebranie Członków Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Zebranie, sprawnie poprowadzone przez Andrzeja JAGIEŁŁO, zapoznało się ze sprawozdaniami z prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, zaprezentowanymi przez poszczególnych Przewodniczących. Sprawozdania zostały przyjęte do zatwierdzającej wiadomości. Ważną częścią obrad była wstępna informacja Prezesa Zarządu, Janusza SZOTA, oraz późniejsza dyskusja, na temat proponowanego przekształcenia obecnego Związku Hodowców Konia Huculskiego (działającego w oparciu o Ustawę o Stowarzyszeniach) w Polski Związek Hodowców Koni Huculskich, sfedrowany w ramach Polskiego Związku Hodowców Koni (działający w oparciu o Ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników). W chwili obecnej, sfedrowanie Związków działających w oparciu o dwie różne Ustawy, nie jest możliwe. Istotą tych działań ma być uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego naszego Związku, jak również podniesienie jego prestiżu poprzez przynależność do PZHK, który posiada bardziej rozległe krajowe i międzynarodowe znaczenie. Przekształceniom tym muszą towarzyszyć zmiany w obecnym Statucie oraz takie działania, które zabezpieczą interesy członków naszego Związku. Walne Zebranie Członków powołało zespół pod przewodnictwem Andrzeja JAGIEŁŁO, którego zadaniem będzie podjęcie prac przygotowawczych do przyszłego przekształcenia.

Kolejnym, ważnym punktem obrad, była informacja Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej, pana Marka GIBAŁY, o istotnych zmianach w zakresie wspisywania koni tej rasy do Ksiąg Stadnych. Spośród najważniejszych postanowień Komisji należy wymienić:

  • wyeliminowanie z dalszej hodowli ogierów o umaszczeniu kasztanowatym
  • wyeliminowanie z dalszej hodowli ogierów z wyraźnymi odmianami
  • wyeliminowanie z dalszej hodowli potomstwa klaczy pokrytych przed osiągnięciem 30 miesięcy życia
  • zmiany w regulaminach wstępnej i zasadniczej polowej próby dzielności dla klaczy i ogierów rasy huculskiej

Nie wszystkie postanowienia Komisji Księgi Stadnej zostały przyjęte z aprobatą (szczególnie te, które dokonują kolejnych wykluczeń z hodowli koni o określonym umaszczeniu), lecz przynajmniej usłyszano, że że zmiany te będą obowiązywały od przyszłego roku, zatem hodowcy nie będą zaskakiwani decyzjami o ważnych dla nich skutkach.

Kolejną informacją przekazaną członkom Związku, było podanie ostatecznego terminu uruchomienia portalu internetowego www.koniehuculskie.pl wyznaczonego na dzień 14 maja b.r. Zebrani z dużą niecierpliwością oczekują na uruchomienie sprawnego narzędzia informacji i wymiany poglądów, jakim jest portal internetowy. Powinien on także ułatwić prace związane z przekształceniami Związku, jak również przyspieszyć podawanie komunikatów o ważnych decyzjach hodowlanych i wydarzeniach w środowisku hodowców.