Walne Zebranie Członków - 12 kwietnia 2008 r.

W dniu 12 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Hodowców Konia Huculskiego. Zebranie odbędzie się na terenie Państwowego Stada Ogierów w Klikowej, a jego porządek przewiduje m. innymi:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 3. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności statutowej
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępujacym władzom Związku
 9. Sprawozdanie z prac Komitetu Założycielskiego Polskiego związku Hodowców Konia Huculskiego
 10. Podjęcie uchwał o głównych kierunkach i zasadach organizacyjnych Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego
 11. Sprawy różne.