Program ochrony koni rasy huculskiej

Utrzymanie lokalnych ras koni objętych programami ochrony od 2005 r., w tym koni rasy huculskiej będzie wspomagane wyłącznie płatnościami rolno-środowiskowymi w ramach programu rolno-środowiskowego.

Wymagania ogólne, które muszą spełnić osoby ubiegające się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych to:

 1. posiadanie co najmniej jednohektarowego gospodarstwa rolnego i stosowanie zasad zwykłej, dobrej praktyki rolniczej,
 2. posiadanie co najmniej 3 klaczy, wpisanych do księgi głównej, jednej z ras chronionych, zakwalifikowanych do programu ochrony,
  /Uwaga! Liczą się stany średnioroczne, czyli utrata w ciągu roku jednej klaczy może spowodować, że żadna z klaczy nie będzie objęta programem, bowiem stan średnioroczny będzie mniejszy od 3./,
 3. poddawanie klaczy ocenie wartości użytkowej, zgodnie z zapisami programów hodowlanych dla poszczególnych ras.
 4. realizowanie programu ochrony, w tym szczególnie: krycie klaczy ogierami z puli ogierów wskazanych przez PZHK. Lista ogierów będzie publikowana każdego roku przed sezonem kopulacyjnym,
 5. w każdych dwu kolejnych latach objęcia programem, uzyskanie od klaczy odchowanego do wieku dwu miesięcy źrebięcia, ocenionego w 20-punktowej skali na co najmniej 14 pkt.
Wymaganie szczegółowe dla klaczy rasy huculskiej uczestniczących w programie ochrony to posiadanie określonych grup krwi i wpisu do ksiąg zgodnego z programem hodowlanym rasy.

Procedura ubiegania się o płatnośc rolno-środowiskową:

 1. Posiadacz klaczy, ubiegający się o płatność rolno-środowiskową, musi opracować plan rolno-środowiskowy przy pomocy upoważnionego specjalisty z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 2. Posiadacz klaczy spełniających warunki uczestnictwa w programie ochrony zgłasza je do właściwego dla miejsca utrzymania koni Okręgowego Związku Hodowców Koni. Związek dokonuje weryfikacji i kwalifikacji zgłoszonych klaczy i podpisuje z posiadaczem "Umowę o uczestnictwie w programie ochrony".
 3. Posiadacz przesyła do Instytutu Zootechniki (adres: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice) "Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu stada programem ochrony" i załącza do wniosku "Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony" podpisany przez Okręgowy Związek Hodowców Koni, kopie świadectw wpisu do księgi każdej klaczy oraz kopię "Umowy o uczestnictwie w programie ochrony". "Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony" zachowuje ważność przez 30 dni od momentu wystawienia.
 4. Instytut Zootechniki po zaakceptowaniu zgłoszonych w "Wykazie" klaczy wystawia w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, "Zaświadczenie o objęciu stada programem ochrony zasobów genetycznych".
 5. Instytut Zootechniki przesyła po jednym egzemplarzu "Zaświadczenia o objęciu stada programem ochrony" i zaakceptowanego "Wykazu klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony" do posiadacza klaczy i do Okręgowego Związku Hodowców Koni.
 6. "Zaświadczenie o objęciu stada programem ochrony" posiadacz klaczy dołącza do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowej, składanego w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku wniosków o przyznanie płatności rolno-środwiskowej złożonych w terminie:
  • do 15 stycznia 2005 r. i zaakceptowanych przez ARiMR - realizacja programu rozpoczyna się od dnia 1 marca 2005 r.;
  • od 16 stycznia do 15 czerwca 2005 r. i zaakceptowanych przez ARiMR - realizacja programu rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2005 r.
Wzory:
 • umowy o uczestnictwie w programie ochrony
 • wykazu klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony
 • procedury ubiegania się o uzyskanie z Instytutu Zootechniki zaświadczenia o objęciu stada programemem ochrony
 • wniosku o wydanie zaświadczenia o objęciu stada programeme ochronnym
 • zaświadczenia o objęciu stada programeme ochronnym.